Skolstadier

Daghem

För barn under skolåldern erbjuds det småbarnspedagogik i kommunala daghem som riktar sig till barn mellan ett och sex år. Med småbarnspedagogik avses inte dagvård som liknar skola, utan vård som är pedagogiskt planerad och som bland annat innehåller musik, lek, pyssel och utfärder. Småbarnspedagogiken är dock frivillig och avgiftsbelagd.

För privat dagvård kan Folkpensionsanstalten bevilja stöd förutsatt att producenten har kommunens godkännande. 

Lågstadium

Läroplikten gäller alla barn som är fast bosatta i Finland. Mellan åldern 7 och 12 går elever i lågstadium som delas in i sex klasser. Samtliga svenskspråkiga grundskolor har lektioner i svenska som modersmål, och lärare som inte själva har svenska som första språk måste avlägga ett prov för att få behörighet att undervisa på svenska. De första åren i lågstadiet har en klasslärare ansvar för samtliga lektioner, och det är först senare som undervisningen delas in enligt ämne med specialiserade lärare. 

Högstadium

Efter lågstadiet går elever mellan åldern 13 och 15 under tre års tid i högstadium. Dessa är direkta fortsättningar på lågstadiet, men brukar generellt inhysas i en separata byggnader. Senast i högstadiet har elever möjlighet att välja språkstudier utöver det andra inhemska språket. I slutet av högstadiet spelar studiehandledning en stor roll, eftersom elever efter nionde klass har frihet att fritt välja sina fortsatta studier. Detta kan till exempel innebära att elever måste ansöka till vissa sorters skolor, så som specialiseringsgymnasium eller somliga yrkesutbildningar.

Andra stadiets utbildning

Läroplikten tar slut efter nionde klass, men de allra flesta unga fortsätter sina studier. Med andra stadiets skolor menas främst gymnasier och yrkesskolor, men elever kan också gå en så kallad tionde klass för att förbättra sina högstadieresultat.  

Den treåriga gymnasieutbildningen förbereder elever för universitetsstudier. Skolan utmynnar i en studentexamen vars resultat spelar en viss roll i ansökan till högre utbildning. I gymnasier är studierna fortfarande allmänbildande, men elever har vissa valmöjligheter och kan till exempel fokusera på matematik och/ eller språk.

Yrkesskolor är även de treåriga, och utmynnar i en yrkesinriktad grundexamen. Dessa examina inkluderar bland annat grundexamen inom sjöfart, inom restaurang- och cateringbranschen, inom social- och hälsovårdsbranschen eller inom konstindustrin.

Högskoleutbildning

Efter avlagd grundexamen eller studentexamen är man behörig att söka till högskoleutbildningar. Åbo Akademi är det huvudsakliga svenskspråkiga universitetet, och verkar förutom i Åbo även i Vasa. Också Helsingfors universitet erbjuder studier på svenska, bland annat vid den fristående samhällsvetenskapliga Svenska social- och kommunalhögskolan. En annan välkänd finlandssvensk institution är den svenskspråkiga handelshögskolan Hanken som erbjuder utbildning i Helsingfors och i Vasa.

Högskoleutbildning inkluderar även yrkesinriktade högskolor, som till exempel tekniska högskolor. Yrkesinriktade högskolor erbjuder både yrkeshögskoleexamen (som motsvarar universitetens kandidatsexamen) och högre yrkeshögskoleexamen (som motsvarar magisterexamen). Bland yrkeshögskolor är Arcada en känd finlandsvensk sådan med ett mångsidigt utbud utbildningar inom till exempel kultur och media, energi- och materialteknologi samt vård.

Forskning

Efter avlagd magisterexamen kan man ansöka om en doktorandplats vid ett universitet. En avlagd doktorsavhandling – internationellt känd som en PhD – är ofta en förutsättning för att få undervisa vid universitet. Finansieringen kan bestå av till exempel en doktorandlön från universitetet eller ett stipendium från någon fond. Svenskspråkiga studeranden kan bland annat ansöka om finansiering från SLS, Svenska Litteratursällskapet i Finland. SLS delar även årligen ut pris till studerande och forskare som skriver på svenska.

Vuxenutbildning

Fristående utbildning erbjuds bland annat av folkhögskolor och sommaruniversitet. Mycket uppskattad kursbaserad undervisning erbjuds av arbetarinstituten som samtliga kallas för Arbis. Med ett mångsidigt och förmånligt kursutbud lockar Arbis människor i alla åldrar: vid Helsingfors Arbis kan man gå kurser i allt från färglära, experimentell keramik och fönsterreparation till podcasting, pilates och grekiska. Svenskspråkiga arbetarinstitut finns förutom i Helsingfors även till exempel i Åbo och Jakobstad. På Arbis erbjuds också mångsidig undervisning i svenska språket.